Obaveštenja

Javni poziv za Skupštinu akcionara

2020-10-13T13:32:16+02:00

Na osnovu člana 373, a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 , 99/11 , 5/15 , 44/18,95/18 i 91/19 ), i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16 i 9/20), izvršni direktor kao član Odbora direktora Preduzeća za puteve ... ...

Javni poziv za Skupštinu akcionara2020-10-13T13:32:16+02:00

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta

2020-10-13T13:32:54+02:00

Poštovani, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je preduzeće za puteve “Valjevo“ a.d. Valjevo uspešno prošlo sertifikacionu proveru i dobilo sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta – IMS ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 ), međunarodno priznat standard koji osigurava da sve naše usluge zadovoljavaju tražene zahteve kroz efektivan sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine ... ...

Sertifikat za Integrisan sistem menadžmenta2020-10-13T13:32:54+02:00

Politika ISM

2020-10-13T13:34:44+02:00

Politika PZP Valjevo obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa vizijom i misijom osnivača, a koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njegovo strateško ostvarenje. Principi politike PZP Valjevo su: potpuna primena zakonskih, regulatornih i ... ...

Politika ISM2020-10-13T13:34:44+02:00