Na osnovu člana  335. stav 6.   Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” br. 36/2011 , 99/2011, 83/2014 (dr.zakon), 5/2015,  44/2018,  95/2018 , 91/2019 i 109/2021) , predsednik Odbora direktora Preduzeća za puteve ”Valjevo” a.d.  dana  08. 04.2022.godine donosi

 

OBAVEŠTENJE O  ODLUCI   ODBORA   DIREKTORA 
o sazivanju  redovne  Skupštine akcionara

 

I  Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 08.04.2022.godine doneo Odluku o sazivanju redovne  sednice  Skupštine akcionara , del. broj 10/165 , koja će se održati dana  20. 05.2022.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa utvrđenim  dnevnim redom koji glasi:

 

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:

  1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2021.godinu
  2. Donošenje odluke o usvajanju izvestaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2021.godinu
  3. Donošenje  odluka o usvajanju plana poslovanja za 2022.godinu (finansijski plan)
  4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
  5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
  6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2022.godinu i naknadi za njegov  rad
  7. Donošenje odluke o  imenovanju  drugog   ostalog zastupnika Društva bez ograničenja.
  8. Donošenje odluke o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije

 

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  10.  maj  2022.godine .

Kao dan utvđivanja dividende  utvrđuje se   10. maj 2022.godine.

II  Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme  najkasnije narednog dana od dana donošenja.

 

PREDSEDNIK
ODBORA   DIREKTORA
Dušan  Podunavac