Politika PZP Valjevo obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u skladu sa vizijom i misijom osnivača, a koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije i podržava njegovo strateško ostvarenje.

Principi politike PZP Valjevo su:

 • potpuna primena zakonskih, regulatornih i drugih zahteva iz okvira svoje delatnosti;
 • planiranje svojih procesa i aktivnosti koji mogu uticati na kvalitet usluga, zaštitu životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, na bazi analize
 • rizika i prilika – procene rizika;
 • realizacija planova uz potpunu primenu ove politike i dokumentovanih informacija integrisanog sistema menadžmenta;
 • pouzdanost u pružanju usluga na tržištu;
 • stabilan nivo pružanja usluga u oblasti izvođenja radova u građevini – oblast niskogradnje;
 • stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj organizacije;
 • obezbeđenje uslova za unapređenje kvaliteta usluga, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u pružanju usluga u oblasti izvođenja
 • radova građevinarstvu – niskogradnje;
 • konkurentnost na tržištu na načelima javnosti i transparentnosti;
 • stalno unapređenje efikasnosti i efektivnosti zasnovano na odgovornosti svakog zaposlenog za poslove koje obavlja;
 • unapređenje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, kroz primenu principa i mera preventive na osnovu analize rizika i prilika;
 • posvećenost ka prevenciji zagađenja životne sredine specifičnoj prema kontekstu organizacije;
 • stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju unapređenja kvaliteta usluga i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine i zaštite zdavlja i bezbednosti na radu;
 • motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, šire poverenje i pripadnost organizaciji, u cilju što većeg ostvarivanja svojih stvaralačkih potencijala;
 • potpuno informisanje interno i eksterno zainteresovanih strana o ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima organizacije;
 • stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja i održivog razvoja organizacije kao i doprinosa održivom razvoju lokalne zajednice.
 • uključuje posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada radi sprečavanja povreda i narušavanja zdravlja u vezi sa radom, a koja je odgovarajuća za svrhu, veličinu i kontekst organizacije i za specifičnu prirodu njenih OH&S rizika i OH&S prilika
 • uključuje posvećenost eliminisanju opasnosti i smanjivanju OH&S rizika;
 • uključuje posvećenost konsultovanju i učestvovanju radnika, a tamo gde postoje, i predstavnika radnika

Navedene principe PZP Valjevo će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom usluga, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu u svim svojim organizacionim delovima.

Kroz nastojanje da svoj posao urade odgovorno i na vreme, svi zaposleni u PZP Valjevo daće svoj lični doprinos sprovođenju ove politike.

Gen. direktor