Na osnovu člana  335. stav 6.   Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” br. 36/2011 , 99/2011, 83/2014 (dr.zakon), 5/2015,  44/2018,  95/2018 i 91/2019) , generalni direktor kao izvršni direktor Odbora direktora Preduzeća za puteve ”Valjevo” a.d. dana 30. 09.2021.godine donosi

OBAVEŠTENJE O  ODLUCI   ODBORA   DIREKTORA

o sazivanju  vanredne  Skupštine akcionara

I  Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 30.09.2021.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne  sednice  Skupštine akcionara , del. broj 10/145 , koja će se održati dana  22. 10.2021.godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa utvrđenim  dnevnim redom koji glasi:

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:

  1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta u vezi sa proširenjem ostalih delatnosti , kao i o mogućnosti otvaranja ogranka u inostranstvu
  2. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka Preduzeća za puteve ‘’ Valjevo’’ a.d. na teritoriji  Republike Srbije
  3. Donošenje odluke o obrazovanju ogranka Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. u inostranstvu
  4. Donošenje odluke o imenovanju ovlašćenog lica za zastupanje ogranka u inostranstvu

    Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  12. 10. 2021.godine .

II  Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme odmah po donošenju a  najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja.

 GENERALNI  DIREKTOR

 Milan  Mitrović

FORMULAR ZA GLASANJE MOŽETE SKINUTI OVDE