Na osnovu člana  335. stav 5.   Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” br. 36/2011 , 99/2011, 5/2015 , 44/2018, 95/2018 i 91/2019) ,  generalni direktor  Preduzeća za puteve ”Valjevo” a.d. Valjevo  dana  11. maja 2021.godine donosi

 

OBAVEŠTENJE O  ODLUCI   ODBORA   DIREKTORA

o sazivanju  redovne  Skupštine akcionara

 

I  Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj  12. maja  2021.godine doneo Odluku o sazivanju redovne  sednice  Skupštine akcionara , del. broj 10/108 , koja će se održati dana  18. juna  2021.godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa sledećim dnevnim redom:

 Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

 -Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:

 Donošenje odluke o razrešenju i izboru neizvršnih direktora Društva (reizbor) i utvrđivanje naknade za njihov rad

  1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2020.godinu
  2. Donošenje odluke o usvajanju izvestaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2020.godinu
  3. Donošenje  odluka o usvajanju plana poslovanja za 2021.godinu (finansijski plan)
  4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
  5. Donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta radi :

          1)  usaglašavanja podatka o osnovnom akcijskom kapitalu sa upisanim akcijskim kapitalom Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti  i

          2)  dopuna ostalih delatnosti Društva.

  1. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2021.godinu i naknadi za njegov rad

    Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  8.  juni 2021.godine .

    Kao dan utvđivanja dividende  utvrđuje se   8. juni 2021.godine

II  Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja.

 

GENERALNI  DIREKTOR
Milan  Mitrović