Na osnovu člana 373, a u vezi sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 , 99/11 , 5/15 , 44/18,95/18 i 91/19 ), i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16 i 9/20), izvršni direktor kao član Odbora direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211, nakon usvojene Odluke Odbora direktora br.10/55 od 17.08.2020.godine o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara upućuje, dana 17.08.2020.godine

JAVNI POZIV

za sednicu vanredne Skupštine akcionara

Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo

Saziva se vanredna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo, koja će biti održana 08.09.2020.godine u Valjevu u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u 10 časova.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni red

Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala
Kao dan akcionara utvrđuje se 29.08.2020.godine .

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , od kojih 197.390 sa pravom glasa, tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas (sopstvene akcije Društva -4514 akcija ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih , odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma ).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem , potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom o donošenju odluke uz dostavljanje teksta tih odluka ili predložiti drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. . Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 10 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu vanredne skupštine akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platfotme gde su uključene njegove akcije i internet stranici Centralnog registra.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovaj poziv istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

GENERALNI DIREKTOR Milan Mitrović

Na osnovu člana 335. stav 5. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 , 99/2011, 5/2015 , 44/2018, 95/2018 i 91/2019) , Odbor direktora Preduzeća za puteve “Valjevo“ a.d. dana 17. avgusta 2020.godine donosi

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara

I Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj 17.avgusta 2020.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara , del. broj 10/55 , koja će se održati dana 08. septembra 2020.godine sa početkom u 10 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa sledećim dnevnim redom:

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala

Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se 29. avgust 2020.godine .

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja.

GENERALNI DIREKTOR

Milan Mitrović