Na osnovu člana 373, a u vezi sa članom 335.   Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” br. 36/11 , 99/11 , 5/15 , 44/18,95/18 , 91/19 i 109/21 ),  i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16 i 9/20), izvršni direktor kao član   Odbora direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211, nakon usvojene Odluke Odbora direktora br. 10/165  od 08.04.2022.godine o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara upućuje,  dana  11.04.2022.godine

 

JAVNI  POZIV 
za sednicu  redovne  Skupštine akcionara
Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo

 

Saziva se redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve “Valjevo” a.d. Valjevo, koja će biti održana dana  20.05.2022.godine u Valjevu  u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u  12 časova.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:

  1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2021.godinu
  2. Donošenje odluke o usvajanju izvestaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2021.godinu
  3. Donošenje  odluka o usvajanju plana poslovanja za 2022.godinu (finansijski plan)
  4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
  5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
  6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2022.godinu i naknadi za njegov  rad
  7. Donošenje odluke o  imenovanju  drugog   ostalog zastupnika Društva bez ograničenja.
  8. Donošenje odluke o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije

    Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  10.  maj  2022.godine .

    Kao dan utvđivanja dividende  utvrđuje se   10. maj 2022.godine

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , od kojih 197.390 sa pravom glasa,  tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas (sopstvene akcije Društva -4514 akcija ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih , odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma ).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem ,  potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

  • pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
  • pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili na samoj sednici.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom  o donošenju odluke uz dostavljanje teksta tih odluka  ili predložiti drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka. . Predlozi se daju pisanim putem  uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 10 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu redovne skupštine akcionari mogu  preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu  objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata,  internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platfotme  gde su uključene njegove akcije i internet stranici Centralnog registra.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovaj  poziv istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem redovne Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

 

GENERALNI  DIREKTOR
Milan  Mitrović